Atelier KARTON: Bijeenkomst #9

Atelier KARTON: Bijeenkomst #9

fig.1 - Atelier KARTON: Bijeenkomst #9

(NL) Atelier KARTON is een openbaar programma dat ingaat op hoe we onze omgeving ervaren. Karton wordt daarbij ingezet om auteurschap te creëren in die omgeving. We verkennen de omgeving van Heerlen, gaan erover in gesprek te gaan en maken er nieuwe ontwerpen voor. Op die manier onderzoeken we hoe vanzelfsprekend de gebouwde omgeving eigenlijk is, en of je er echt onderdeel van bent of kan zijn.

Voor meer informatie over het gehele programma, kijk op: https://greylightprojects.org/atelierkarton/ 
Aanmelden: atelierkarton@greylightprojects.org 

Aankomende bijeenkomst:

Bijeenkomst #9 Waar zijn we nu?

De vraag waar we nu zijn, bood bij de eerste bijeenkomst van Atelier KARTON de gelegenheid om de eigen positie in de omgeving onder de loep te nemen. 
Tijdens volgende bijeenkomsten werden verschillende methodes uitgeprobeerd om de omgeving op een andere manier te benaderen. Nu dat het programma langzaam tot een afsluiting wordt gebracht, biedt de vraag ‘Waar zijn we nu?’ de gelegenheid om te bevragen of de toepassing van de verschillende methodes verschil uitmaken voor de positie die je hebt in je omgeving. 

De vaste deelnemers en nieuwe bezoekers kunnen tijdens deze bijeenkomst als groep met elkaar in gesprek gaan over het nut van dit soort methodes en andere ideeën om auteurschap over je omgeving te ontwikkelen. 

Het gesprek zal ondersteund worden met een vragenlijst, waarin vragen voorkomen zoals:
‘Kan je houding of denkwijze de omgeving ook fysiek doen veranderen?’
‘Hoe deel je jouw nieuwe zienswijze met anderen?’
‘Hebben we de politiek nodig om echte verandering teweeg te brengen?’


(EN) Atelier KARTON is a public program that addresses how we experience our environment. Cardboard is used to create authorship in that environment. We explore the environment of Heerlen, discuss it and create new designs for it. In this way we investigate how evident the built environment actually is, and whether you really are or can be part of it.

For more information about the entire program, visit: https://greylightprojects.org/atelierkarton/
Sign up: atelierkarton@greylightprojects.org 

Upcoming Meeting:

Meeting #9 Where are we now?

At the first meeting of Atelier KARTON, the question of where we are now provided an opportunity to examine one’s own position in the environment.
At following meetings, different methods were tried out to approach the environment in a different way. Now that the program is slowly coming to a closing, the question “Where are we now?” provides an opportunity to question whether the application of the different methods makes a difference to the position you have in your environment.

Regular participants and new attendees can engage in a conversation as a group during this meeting about the usefulness of these types of methods and other ideas for developing authorship over your environment.

The conversation will be supported by a questionnaire, which will include questions such as:
‘Can your attitude or mindset also physically change the environment?’
‘How do you share your new views with others?’
‘Do we need politics to bring about real change?’

date: 08.11.2023
opening: Wednesday 08.11.2023 , 20:00 - 21:00
location:

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ Heerlen

tags: /
category: archive / 2023 / Heerlen