Atelier KARTON: Bijeenkomst #10

Atelier KARTON: Bijeenkomst #10

fig.1 - Atelier KARTON: Bijeenkomst #10

(NL) Atelier KARTON gaat in op hoe we onze omgeving ervaren. Karton wordt daarbij ingezet om auteurschap te creëren in die omgeving. We verkennen de omgeving van Heerlen, gaan erover in gesprek te gaan en maken er nieuwe ontwerpen voor. Op die manier onderzoeken we hoe vanzelfsprekend de gebouwde omgeving eigenlijk is, en of je er echt onderdeel van bent of kan zijn.

Voor meer informatie over het gehele programma, kijk op: https://greylightprojects.org/atelierkarton/ 
Aanmelden: atelierkarton@greylightprojects.org 

Aankomende bijeenkomst:

Bijeenkomst #10 Het onderbrengen van de kartonnen stad

Na een reeks bijeenkomsten en een reflectie daarop, is het tijd om de resultaten zichtbaar te maken en te delen met anderen. Bij het afgelopen rondetafelgesprek kwam aan bod welke methodes Atelier KARTON ontwikkeld heeft en op wat voor manier deze een verschil uit hebben gemaakt voor hoe de deelnemers hun dagelijkse omgeving ervaren.

Bij de komende bijeenkomst zal al het documentatiemateriaal, de bouwsels en de nieuwe vragen op tafel worden gelegd. Hiermee zullen voormalig deelnemers en nieuwkomers aan de slag gaan, om verbindingen te leggen. Daarmee zal een presentatiemodel tot stand komen, dat verbeeld hoe je op verschillende manieren je omgeving opnieuw kan ontdekken. 

Dit presentatiemodel zal het vertrekpunt zijn voor nog 3 laatste, afsluitende bijeenkomsten. Daarbij kan gereflecteerd worden op hoe volledig het programma tot nu toe geweest is, wat er misschien nog ontbreekt en hoe we met die informatie nieuwe vragen kunnen gaan formuleren. Wie weet kan dit de basis worden voor een vervolg van Atelier KARTON in 2024

Wil je graag deelnemen aan de komende bijeenkomst?
Meld je aan via atelierkarton@greylightprojects.org

Overzicht van de laatste bijeenkomsten:
Bijeenkomst #10 Het onderbrengen van de kartonnen stad
22-11-2023 17:00, Greylight Projects
Bijeenkomst #11 Kijkkaders
27-11-2023 17:00, Greylight Projects
Bijeenkomst #12 Gastdocent: Zoef Mashaldina
6-12-2023 19:00, Greylight Projects
Bijeenkomst #13 Collages als archief 
13-12-2023 19:00, Greylight Projects


(EN) Atelier KARTON is a public program that addresses how we experience our environment. Cardboard is used to create authorship in that environment. We explore the environment of Heerlen, discuss it and create new designs for it. In this way we investigate how natural the built environment actually is, and whether you really are or can be part of it.

For more information about the entire program, visit: https://greylightprojects.org/atelierkarton/
Sign up: atelierkarton@greylightprojects.org

Upcoming Meeting:

Meeting #10 Accommodating the Cardboard City

After a series of meetings and reflection on them, it is time to make the results visible and share them with others. At the past roundtable discussion, we discussed what methods Atelier KARTON has developed and in what ways they have made a difference to how participants experience their daily environment.

At the upcoming meeting, all the documentation materials, constructions and new questions will be put on the table. With these, former participants and newcomers will work to make connections. With this, a presentation model will be created, depicting how you can rediscover your environment in different ways.

This presentation model will be the starting point for 3 more final, concluding meetings.This will allow reflection on how complete the program has been so far, what may still be missing, and how we can start formulating new questions with that information.Who knows, this could become the basis for a continuation of Atelier KARTON in 2024.

Would you like to participate in the upcoming meeting?
Sign up at atelierkarton@greylightprojects.org

Overview of the last meetings:
Meeting #10 Accommodating the cardboard city
22-11-2023 5:00 pm, Greylight Projects
Meeting #11 Viewing Frameworks
27-11-2023 17:00, Greylight Projects
Meeting #12 Guest lecturer: Zoef Mashaldina
6-12-2023 19:00, Greylight Projects
Meeting #13 Collages as an archive
13-12-2023 19:00, Greylight Projects

artist(s): ,
date: 22.11.2023
opening: Wednesday 22.11.2023 , 17:00 tags:
category: archive / 2023 / Heerlen