Presentation of TALWEG 04 – the ground

Presentation of TALWEG 04 – the ground