Expositie: Pharmakon met Zoef Mashaldina

Expositie: Pharmakon met Zoef Mashaldina

fig.1 - Expositie: Pharmakon met Zoef Mashaldina

(NL) Kunstenaar Zoef Mashaldina, wie momenteel werkt en verblijft bij Greylight Projects, organiseert expositie ‘Pharmakon’. Op 23 maart is de opening met een feestelijk programma: ‘Pharmakon Festival’. Aansluitend is de expositie wekelijks geopend op donderdag t/m zondag van 28 maart tot en met 21 april. Er is een aanvullend programma met publieksevenementen. Houd hiervoor en voor meer updates de website in de gaten.

Het programma van de expositie Pharmakon wordt getypeerd door samenkomen, delen en verbinden, met muziek en eten als het middel. De activiteiten vinden in een intieme setting plaats waar kwetsbaarheid en verbinding, zoals bij het gezamenlijk delen van eten of bewegen op muziek, centraal staan. Zo wil Mashaldina een samenwerking creëren, waarbij het evenement niet alleen een expositie van losse werken is, maar meer dan dat. Het openingsmoment, op 23 maart, zal de vorm van een festival aannemen, een feestelijk moment dat dient als viering en in het teken staat van het leggen van verbindingen. De programmering van dit openingsmoment ziet Mashaldina als een samenkomst van kunstwerken, performances en de betrokkenen. Het is toegankelijk voor een breed publiek.

Aansluitend is er een expositie geopend. Deze is van donderdag tot en met zaterdag te bezichtigen. Er zullen wekelijks evenementen zijn zoals gesprekken met kunstenaars, performances en workshops. Het programma hiervoor zal de komende weken bekend gemaakt worden hier op de website.

Tijdens de expositie is er documentatie van het Pharmakon Festival te zien, video’s die zijn ingezonden via een Open Call en werken van:
Rutger de Vos, Yung Pipu, Pleun Moons, Beatrice Pittman, Rachel Daniëls, Zoef Mashaldina

Over de organisator:

Zoef Mashaldina (de artiestennaam van Zoë Vlijm) studeerde in juni 2023 af aan de kunstacademie in
Maastricht richting autonome beeldende kunst. Mashaldina slaat met haar werk bruggen tussen fysieke, mentale en digitale werelden en heeft ze een aanleg voor het samenbrengen van mensen. In haar werk zit een sterke onderzoekende motivatie richting alternatieve systemen.  Geïnspireerd door haar spirituele opvoeding, heeft ze een project ontwikkeld waarin haar persoonlijke zoektocht naar spiritualiteit en de betekenis van het bestaan de kern vormt.

Mashaldina navigeert door verschillende subculturen. Gebaseerd op haar ervaringen hiermee
organiseert ze momenten voor samenkomst. Het samenbrengen van mensen uit deze verschillende subculturen vloeit over in haar artistieke praktijk. Ze vraagt zich af hoe we een betekenisvol bestaan kunnen leiden en wat de rol van de kunstenaar hierin kan zijn. Ze zoekt naar manieren om ruimte te maken voor deze zoektocht, een plek als zoals ze zelf zegt: “Een mogelijk verbindingspunt tussen jij en alles wat is. Verleden en toekomst zijn hier volledig onbelangrijk, het biedt ons de ruimte om te kunnen zijn. Gevormd door de mens om samen te komen en met z’n allen het leven te vieren door middel van muziek, kunst, spiritualiteit, kennis en spel.”

Tijdens de expositie is er documentatie van het Pharmakon Festival te zien en werken van:


(EN) Artist Zoef Mashaldina, who currently works and resides at Greylight Projects, organises exhibition ‘Pharmakon’. On 23 March, the opening will take place with a festive programme: ‘Pharmakon Festival’. Following this, the exhibition will be open weekly on Thursdays to Sundays from 28 March to 21 April. There will be an additional programme of public events. Keep an eye on the website for this and more updates.

The programme of the Pharmakon exhibition is typified by coming together, sharing and connecting, with music and food as the means. The activities take place in an intimate setting where vulnerability and connection, such as when sharing food together or moving to music, are central. In this way, Mashaldina aims to create a collaboration, where the event is not just an exhibition of individual works, but more than that. The opening moment, on 23 March, will take the form of a festival, a festive moment that serves as a celebration and is all about making connections. Mashaldina sees the programming of this opening moment as a coming together of artworks, performances and those involved. It is open to a wide audience.

Following this, an exhibition will be open. It can be viewed from Thursday to Sunday. There will be weekly events such as talks with artists, performances and workshops. The programme for these will be announced here on the website in the coming weeks.

The exhibition features documentation from the Pharmakon Festival, videos submitted through an Open Call and works by:
Rutger de Vos, Yung Pipu, Pleun Moons, Beatrice Pittman, Rachel Daniëls, Zoef Mashaldina

About the organiser:

Zoef Mashaldina (Zoë Vlijm’s stage name) graduated from the art academy in June 2023 in Maastricht in the direction of autonomous visual arts. With her work, Mashaldina builds bridges between physical, mental and digital worlds and has a knack for bringing people together. In her work there is a strong investigative motivation towards alternative systems. Inspired by her spiritual upbringing, she has developed a project in which her personal search for spirituality and the meaning of existence is at the core.

Mashaldina navigates through different subcultures. Based on her experiences with these she organises moments for coming together. Bringing together people from these different subcultures flows into her artistic practice. She wonders how to live a meaningful existence and what the role of the artist can be in this. She looks for ways to make space for this quest, a place as as she herself says: “A possible connecting point between you and all that is. Past and future are completely unimportant here, it offers us the space to be. Formed by humans to come together and celebrate life together through music, art, spirituality, knowledge and play.”

 

curated by: Zoef Mashaldina
date: 23.03.2024 - 20.04.2024
opening: Saturday 23.03.2024
opening hours:
location:

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ Heerlen

tags:
category: archive / 2024 / Heerlen