Open call for video works – Atelier in de stad

Open call for video works – Atelier in de stad

fig.1 - Open call for video works – Atelier in de stad

In 2021 ging het project Hinter der Baustelle van start in het centrum van Heerlen en vond plaats rondom het voormalige Schinkelkwartier, een ontmantelingslocatie. Het project Hinter der Baustelle (vertaling: achter de bouwplaats) kwam voort uit een reeks vragen die kunstenaar Lizzie Veldkamp een jaar geleden formuleerde. Zij vroeg zich af of een snel veranderende omgeving, zoals een stad als Heerlen, een meer oplettende gemeenschap uitlokt.

Het project Hinter der Baustelle probeert de bouwplaats te zien als een utopische stad. Het is een plek waar nog niets af is, en daarom is alles nog mogelijk. Het gebrek aan vastigheid maakt een constante waakzaamheid noodzakelijk en geeft tegelijkertijd veel ruimte voor fantasie en discussie. Een onderzoek naar de mogelijkheden in deze utopische stad moet daarom minstens zo open en fantasierijk zijn en zal een gesprek over de huidige en steeds veranderende staat van Heerlen stimuleren.

Ongeveer een jaar later werd het project voortgezet onder de naam ‘Atelier in de stad’. De voortzetting houdt in dat Atelier in de stad zijn intrek heeft genomen in een tijdelijke ruimte in een beladen en relatief nieuw gebouw in het centrum van Heerlen, namelijk: het Maankwartier. In Atelier in de stad worden kunstenaars en publiek uitgenodigd om deel te nemen en bij te dragen aan verschillende vragen die we om ons heen aantreffen en zo verschillende perspectieven op het onderwerp te verkennen.

Voor deze open call zijn we op zoek naar videowerken die betrekking hebben op de onderwerpen rondom Atelier in de stad en haar locatie. Zo zou bijvoorbeeld het Maankwartier gezien kunnen worden als een metafoor voor de voortgaande transitie van de stad en/of de maatschappij waarin we leven. Maar Atelier in de stad reflecteert ook op verschillende soorten vragen, zoals: Hoe ervaar je verandering? Spiegelt een ruimte de politiek? Wat is je positie in een veranderende samenleving? Hoe kan je omgeving een platform zijn voor een gesprek? Hoe denk je over de toekomst? Alle gedachten hierover die terugkomen in de video, kunnen een geldige basis zijn voor een inzending.

De geselecteerde werken worden geprojecteerd op het raam van de projectruimte. Dus zichtbaar van buitenaf en toegankelijk voor een breed publiek. De geselecteerde videowerken worden elk een week lang in een loop getoond.

Inzendingen zijn welkom tot het einde van dit project, op 1 februari 2023.

*Atelier in de stad is een initiatief van Famke Storms, Lizzie Veldkamp en Wouter Huis en maakt deel uit van het programma van Greylight Projects (platform voor beeldende kunst in Heerlen) en staat in het teken van de doorlopende vraag “Waar zijn we nu?”.

 
INZENDING/SELECTIE:
Do’s&Don’ts (graag zorgvuldig doorlezen)
+ geef je video een titel zoals volgt: NAAM – TITEL VIDEO – JAAR.mp4
+ het bestand moet een mp4 video zijn (tip: je kunt bijvoorbeeld https://handbrake.fr/ gebruiken om je bestand naar mp4 met om te zetten, als ook de videogrootte en beeldverhouding in te stellen).
+ videogrootte: 1920 x 1080 pixels
+ beeldverhouding: breedbeeld (16:9).
+ zonder geluid!*
+ de duur van de video mag maximaal 10 minuten zijn.
een slideshow of enkel beeld is toegestaan, zolang deze ingezonden wordt als een mp4 video bestand
+ als je tegen problemen aanloopt bij het inzenden van je video, neem contact op met: outoftheblue@greylightprojects.org
+ er is geen voorwaarde voor leeftijd, gender of woonplaats voor deelname aan deze open call
+ er is geen vergoeding voor inzendingen of de presentatie van videos
+ inzendingen met ongepaste/stootaangevende inhoud worden direct verwijderd
Stuur jouw video naar: atelierindestad@greylightprojects.org
Bijvoorbeeld met hulp van https://wetransfer.com/
* De geselecteerde werken worden geprojecteerd op het raam van de projectruimte. Dus zichtbaar van buitenaf en toegankelijk voor een breed publiek. Het raam is te zien boven de ingang van Jumbo Maanplein, aan Spoorsingel 81. De projectie is te zien tijdens het donker tussen zonsondergang en -opkomst. Er is geen mogelijkheid om hier geluid af te spelen. Wel is de video ook binnen, in de projectruimte, te zien. Hier kan er wel geluid worden afgespeeld bij de video. Deze ruimte zal op enkele momenten voor publiek geopend zijn. Houdt er bij inzending in ieder geval rekening mee dat de video voornamelijk zonder geluid erbij, van buitenaf gezien wordt.
Geselecteerde videowerken worden elk een week lang in een loop getoond.
Inzendingen zijn welkom tot 1 februari 2023. Inzendingen zullen in deze periode doorgaans al geselecteerd en gepresenteerd worden. Wanneer jouw video wordt geselecteerd, ontvang je bericht over op welke data deze te zien zal zijn.
 
 
 

[EN]

In 2021 the project Hinter der Baustelle was started in the centre of Heerlen and took place around the former Schinkelkwartier, a de-construction site. The project Hinter der Baustelle (translation: behind the construction site) emerged from a series of questions artist Lizzie Veldkamp formulated one year ago. She wondered if a rapidly changing environment, such as a city like Heerlen, induces a more observant community. 

The Hinter der Baustelle project tries to think of the construction site as a utopian city. It is a place where nothing is finished yet, and therefore everything is still possible. The lack of fixity makes it necessary to keep a constant watchful eye and at the same time gives plenty of room for fantasy and discussion. An investigation into the possibilities in this utopian city should therefore be at least as open and imaginative and will encourage a conversation about the current and ever-changing state of Heerlen.

About a year later, the project continued under the name ‘Atelier in de stad’ (translation: studio in the city). The continuation means that Atelier in the city has taken up residence in a temporary space in a loaded and relatively new building in the centre of Heerlen, namely: the Maankwartier (translation: Moon quarter). In Atelier in de stad, artists and the public are invited to participate and contribute to various questions we find around us and thereby explore several perspectives on the topic.

For this open call we are looking for videoworks that relate to the subjects surrounding Atelier in de stad and its location. So for example, the Maankwartier could be seen as a metaphor for the ongoing transition of the city and/or the society we live in. But Atelier in de stad also reflects on different kinds of questions, such as: How do you experience change? Does a space mirror politics? What is your position in a transitioning society? How could your surroundings be a platform for a conversation? How do you feel about the future? Any thoughts on this that are reflected in the video, can be a valid foundation for a submission. 

The selected works will be projected on the window of the project-space. Hence, visible from the outside and accessible for a broad audience. The selected videoworks will each be shown on a loop for one week.

Submissions are welcome until the end of this project, at the first of February 2023. 

*Atelier in de stad is a initiative bij Famke Storms, Lizzie Veldkamp en Wouter Huis and is part of the program of Greylight Projects (platform for visual art in Heerlen) and is lead by the ongoing question “Where are we now?”

 

 
 
SUBMISSION/SELECTION:
Do’s & don’ts (please read carefully)
+ please make the filename like this: NAME – TITLE – YEAR.mp4
the video format must be mp4 (tip: you can use https://handbrake.fr/ to render your file to mp4, as well as adjust the video size and dimension).
+ video size: 1920 x 1080 pixels.
+ dimension: wide screen (16:9).
+ no sound!*
+ video duration can be of a maximum of 10 minutes.
+ a slideshow or single image is allowed as long as it is submitted as an mp4 video format.
+ if you encounter any problems please contact us: outoftheblue@greylightprojects.org
+ there is no limitation of age, gender or location.
+ no application fee will be charged and there is no screening fee.
+ inappropriate content will be deleted without prior notice.
Send your video to: atelierindestad@greylightprojects.org
For example with help from https://wetransfer.com/
* The selected works will be projected on the back-window of the project-space. Hence, visible from the outside and accessible for a broad audience. The window is visible above the entrance of Jumbo Maanplein, at Spoorsingel 81. The projection can be seen during the dark between sunset and sunrise. There is no possibility to play any sound from the video here. The video will also be visible inside the projectspace. Here there will be the possibility to play sound, when the space is opened for an audience. Yet, keep in mind that the video will mostly be viewed without sound, from the outside.
The selected videoworks will each be shown on a loop for one week.
Submissions are welcome until February 1st 2023. Submitted videos will already be selected and projected throughout this period. When your video is being selected, you will receive a message about the data that it will be on view.
 
*Atelier in de stad is an initiative bij Famke Storms, Lizzie Veldkamp en Wouter Huis and is part of the program of Greylight Projects (platform for visual art in Heerlen) and is lead by the ongoing question “Where are we now?”
 

 

 

Open Call #1 Atelier in de stad.pdf

 

 

category: archive / 2022 / Heerlen