Atelier KARTON
tijdens Cultura Nova

Atelier KARTON
tijdens Cultura Nova

fig.1 - Atelier KARTON
tijdens Cultura Nova

 

(NL) (English down below)

Atelier KARTON tijdends Cultura Nova  (Stadmaakweek)

Bouw mee aan de stad tijdens Cultura Nova in Heerlen!

26 augusutus tot en met 3 september

Ben jij benieuwd naar wat de stad voor jou betekent en wat jij voor de stad betekent? Doe mee met Atelier Karton! Samen met andere deelnemers verken je de stad. Dat doen we enerzijds door ernaar te kijken, maar ook door zelf nieuwe ontwerpen te maken met behulp van… karton. Karton is een vanzelfsprekend materiaal dat maandelijks als afval aan de weg staat. Maar met karton kun je zoveel meer doen!

Door samen dingen te bouwen, ontdekken we wat wijzelf en anderen belangrijk vinden in de omgeving. Wat is onze persoonlijke en collectieve relatie met de stad? Wat zijn de aanknopingspunten, overeenkomsten, verschillen en overlappingen?

In gesprek hierover bevragen we hoe vanzelfsprekend de omgeving is. Is het wel mogelijk om er iets aan te veranderen? En wat zou je graag willen aanpassen of toevoegen als dat kon? Met de uitkomsten en inzichten die tijdens Atelier Karton ontstaan maak je je eigen stad… en maak je de stad eigen!

Hoe kun je meedoen?
Elke dag tijdens Cultura Nova kun je komen bouwen op de werkplek van Atelier KARTON. Er is genoeg materiaal, inspiratie en plek om je ideeën uit te werken. Wanneer je klaar bent, kun je je kartonnen bouwsel(s) zelf toevoegen aan de stad die ter plekke ontstaat.

Openingstijden:
Dagelijks van 15:00 tot 20:00
Locatie: Maanplein 51

Ook zullen er twee bijeenkomsten plaatsvinden. Atelier KARTON is namelijk een lopend programma waar iedereen welkom is. Op zaterdag 26 augustus en woensdag 30 augustus kun jij dus gratis en zonder aanmelding aansluiten.

Bijeenkomst #1: Zaterdag 26 augustus
– Bouwsessie
– Start: 15:00, Maanplein 51
– Duur: circa 1,5 uur

Op 26 augustus zal er een gezamenlijke bouwsessie plaatsvinden. Met begeleiding van Atelier KARTON kun je ontdekken wat er allemaal mogelijk is met karton. Door samen te bouwen kunnen we bekijken en bespreken hoe bijvoorbeeld een stad zonder regels eruitziet. En wat is het verschil tussen een ontwerp waar je van bovenaf naar kan kijken, of waar je in kan? En hoe maak je een plek waar iedereen zich welkom voelt?

Bijeenkomst #2: Woensdag 30 augustus
– Wandeling
– Start: 19:00, Maanplein 51.
– Duur: circa 1,5 uur.

Tijdens het programma van Atelier KARTON is er al veel gesproken over wat het betekent om je ergens wel of niet thuis te voelen. Zelfs zonder je te verplaatsen, kun je soms plotseling heimwee krijgen. Onze omgeving verandert namelijk constant. Maar, voel je je onderdeel van die verandering? Kun je er onderdeel van worden?

Met dit in gedachte gaan we op 30 augustus op pad. Tijdens deze tocht worden ervaringen van de deelnemers gedeeld, en proberen we de omgeving ‘onvanzelfsprekend’ te maken. Kunnen onze eigen ideeën een plek krijgen in de stad? Wat gebeurt er als je kartonnen ontwerp realiteit wordt?

Atelier KARTON is onderdeel van de Stadmaakweek. Meer informatie op greylightprojects.org/atelierkarton


[EN]

Atelier KARTON at the Cultura Nova festival

Help building the city during Stadmaakweek!

26 august until 3 september

Are you curious about what the city means to you and what you mean to the city? Join Atelier KARTON! Together with other participants you are invited to explore the city. We do this on the one hand by looking at it, but also by creating new designs ourselves using… cardboard. Cardboard is a self-evident material that stands by the roadside as waste every month. But you can do so much more with it!

By building things together, we discover what ourselves and others find important in the environment. What is our personal and collective relationship with the city? What are the links, similarities, differences and overlaps?

In conversation about this, we question how evident our environment is. Is it even possible to change it? And what would you like to change or add if you could? With the outcomes and insights that arise during Atelier Karton, you make your own city … and make the city your own!

How can you participate?
Every day during Cultura Nova you can come and build at the workplace of Atelier KARTON. There is plenty of material, inspiration and space to work out your ideas. When you’re done, you can add your cardboard structure(s) to the city created on site.

Openingstijden:
Daily from 15:00 until 20:00
Location: Maanplein 51

There will also be two events. In fact, Atelier KARTON is an ongoing program where everyone is welcome. So on Saturday, August 26, and Wednesday, August 30, you can join for free and without registration.

Event #1: Saturday 26 August
– Building session
– Start: 15:00, Maanplein 51
– Duration: approximately 1.5 hours

On August 26 there will be a joint building session. With guidance from Atelier KARTON, you can discover what is possible with cardboard. By building together we can see and discuss what, for example, a city without rules looks like. And what is the difference between a design you can look at from above, or one you can enter? And how do you make a place where everyone feels welcome?

Event #2: Wednesday, August 30
– Walk
– Start: 19:00, Maanplein 51
– Duration: approximately 1.5 hours

During Atelier KARTON’s program, there has been a lot of talk about what it means to feel at home somewhere or not. Even without moving, you can sometimes suddenly feel homesick. After all, our environment is constantly changing. But, do you feel part of that change? Can you become part of it?
With this in mind, we will go on a journey on August 30. During this trip, participants’ experiences will be shared, and we will try to make the environment “un-evident”. Can our own ideas have a place in the city? What happens when your cardboard design becomes reality?

Atelier KARTON is part of the Stadmaakweek. More information at greylightprojects.org/atelierkarton

 

 

tags:
category: archive / 2023