Atelier KARTON: FINALE Bijeenkomst #13

Atelier KARTON: FINALE Bijeenkomst #13

fig.1 - Atelier KARTON: FINALE Bijeenkomst #13

(NL) Atelier KARTON gaat in op hoe we onze omgeving ervaren. Karton wordt daarbij ingezet om auteurschap te creëren in die omgeving. We verkennen de omgeving van Heerlen, gaan erover in gesprek te gaan en maken er nieuwe ontwerpen voor. Op die manier onderzoeken we hoe vanzelfsprekend de gebouwde omgeving eigenlijk is, en of je er echt onderdeel van bent of kan zijn.

Voor meer informatie over het gehele programma, kijk op: https://greylightprojects.org/atelierkarton/ 
Wil je je graag aanmelden voor een bijeenkomst, of een aparte afspraak inplannen om naar de presentatie van de resultaten van het programma te komen kijken? Mail naar: atelierkarton@greylightprojects.org  

Aankomende bijeenkomst:

Bijeenkomst #13 Collages als archief

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de presentatie van de resultaten van Atelier KARTON. Wat steeds meer duidelijk wordt, is dat het verzamelen van informatie en hierover samen in gesprek gaan, duidelijkheid geeft over welke positie we hebben als inwoners van de stad. Bouwsels, foto’s, brieven, teksten en veel ander materiaal hebben ons inzichten gegeven op hoe de deelnemers hun omgeving ervaren. De grootste uitdaging hierbij is nog steeds om te verbeelden welke dingen we mogelijk kunnen veranderen en hoe we anderen kunnen motiveren hetzelfde te proberen.

Daarom zal tijdens de laatste bijeenkomst gewerkt worden aan een publicatie. Niet alleen kan hierin verwerkt worden welke kritische vragen we zouden willen stellen aan de lezers; ook is het een ‘tool’ om eigen ideeën over de omgeving grafisch vorm te geven. Een methode die we hierbij zullen toepassen is het maken van collages. Bij bijeenkomst #12 wordt door gastdocent Zoef Mashaldina al wat inzicht gegeven op hoe je op een bewuste manier elementen uit een omgeving kan verzamelen om tot iets nieuws te maken. Bij bijeenkomst #13 gaan we ons richten op hoe we via deze manier, onze omgeving kunnen ‘herschrijven’. Door te knippen en te plakken zullen we beelden samenstellen die bijvoorbeeld inzicht geven op wat we ervaren. Maar ook geeft het de vrijheid om zelf iets nieuws te creëren. Voeg bijvoorbeeld stoelen toe aan je favoriete wandelroute, of knip een lelijk gebouw uit je eigen straat. 

Meedoen kan dus ook zonder eerdere deelname aan het programma. Iedereen is welkom om mee te werken aan de publicatie. Op deze manier vormen we samen een archief van onze persoonlijke en gezamenlijke ervaring van de dagelijkse omgeving. 


(ENG) Atelier KARTON addresses how we experience our environment. Cardboard is used to create authorship in that environment. We explore the environment of Heerlen, discuss it and create new designs for it. In this way, we investigate how self-evident the built environment actually is, and whether you really are or can be part of it.

For more information about the entire programme, please visit: https://greylightprojects.org/atelierkarton/
Would you like to register for a meeting, or schedule a separate appointment to come and watch the presentation of the results of the programme? Email: atelierkarton@greylightprojects.org

Upcoming meeting:

Meeting #13 Collages as archive

In recent weeks, a lot of hard work has gone into presenting the results of Atelier KARTON. What is becoming increasingly clear is that gathering information and discussing it together gives clarity on what position we have as residents of the city. Buildings, photos, letters, texts and much other material have given us insights on how the participants experience their surroundings. The biggest challenge here is still to imagine what things we can possibly change and how to motivate others to try the same.

Therefore, the final meeting will work on a publication. Not only can this incorporate which critical questions we would like to ask the readers; it is also a ‘tool’ to graphically shape one’s own ideas about the environment. One method we will use for this is to make collages. At meeting #12, guest lecturer Zoef Mashaldina will already give some insight on how to consciously gather elements from an environment to make into something new. At meeting #13, we will focus on how, through this way, we can ‘rewrite’ our environment. By cutting and pasting, we will compose images that give insight on what we experience, for example. But it also gives us the freedom to create something new ourselves. For instance, add chairs to your favourite walking route, or cut out an ugly building from your own street.

Participation is therefore possible even without previous participation in the programme. Everyone is welcome to contribute to the publication. In this way, together we form an archive of our personal and collective experience of the everyday environment.

date: 13.12.2023
opening: Wednesday 13.12.2023 , 19:00 , tags:
category: archive / 2023 / Heerlen