Atelier KARTON: Bijeenkomst #8

Atelier KARTON: Bijeenkomst #8

fig.1 - Atelier KARTON: Bijeenkomst #8

(English below)

(NL) Atelier KARTON is een openbaar programma dat ingaat op hoe we onze omgeving ervaren. Karton wordt daarbij ingezet om auteurschap te creëren in die omgeving. We verkennen de omgeving van Heerlen, gaan erover in gesprek te gaan en maken er nieuwe ontwerpen voor. Op die manier onderzoeken we hoe vanzelfsprekend de gebouwde omgeving eigenlijk is, en of je er echt onderdeel van bent of kan zijn.

Voor meer informatie over het gehele programma, kijk op: https://greylightprojects.org/atelierkarton/ 
Aanmelden: atelierkarton@greylightprojects.org 

Aankomende bijeenkomst:

Bijeenkomst #8 Maquette van een ‘niets-plek’

Opdracht: KARTON-opdracht Tussenruimte 

Tijdens de 8e bijeenkomst van Atelier KARTON wordt onderzocht welke functie of betekenis plekken hebben in onze omgeving waar niks is. Tijdens de bijeenkomst zullen maquettes gemaakt worden van dit soort plekken. Want hoe verhouden we ons tot deze ruimtes? Kan een maquette een ander perspectief geven op deze plekken? Wanneer we een ontwerp maken van iets wat niks is, wordt het dan iets?

Optioneel kun je ter voorbereiding op deze bijeenkomst, de opdracht in bovenstaande link uitvoeren. Neem bij de bijeenkomst je aantekeningen mee. Aansluiten zonder voorbereiding mag ook.


(EN) Atelier KARTON is a public program that addresses how we experience our environment. Cardboard is used to create authorship in that environment. We explore the environment of Heerlen, discuss it and create new designs for it. In this way we investigate how evident the built environment actually is, and whether you really are or can be part of it.

For more information about the entire program, visit: https://greylightprojects.org/atelierkarton/
Sign up: atelierkarton@greylightprojects.org 

Upcoming Meeting:

Meeting #8 Maquette of a ‘non-place’

Assignment: KARTON-opdracht Tussenruimte  

During the 8th meeting of Atelier KARTON, we will investigate what function or meaning places have in our environment where there is nothing. During the meeting, models of such places will be made. How do we relate to these spaces? Can a model give a different perspective on these places? When we design something that is nothing, will it become something?

Optionally, in preparation for this meeting, complete the assignment in the link above. Bring your notes to the meeting. Joining without preparation is also allowed.

date: 25.10.2023
opening: Wednesday 25.10.2023 , 19:00 - 20:30
location:

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ Heerlen


note: tags: /
category: archive / 2023 / Heerlen