Open Studio weekend

Open Studio weekend

fig.1 - Open Studio weekend Zhixin Angus Liao- U R taking the risk—Hap6 (video capture) 2021, duration 07’29” On-site research of Aachen Autobahn Nord 2023 special thanks to Mondriaan Fonds, GreylightProject, Historisch Centrum Limburg, Archieven Gemeente Kerkrade and Stadtarchiv Aachen.

We nodigen je graag uit voor de open studios van de kunstenaars die gekozen zijn voor de herfstresidentie van 2023: Krista Jantowski, Salomé Ingelbrecht en Zhixin Angus Liao. Krista Jantowski, Salomé Ingelbrecht en Zhixin Angus Liao werden geselecteerd voor een residentie in samenwerking met het Borderland Residencies programma en ze woonden en werkten de afgelopen drie maanden bij Greylight Projects.  Tijdens het open studios weekend zullen de kunstenaars hun onderzoek en works-in-progress tonen.

Op vrijdag 1 december begint om 17:00 uur de preview/opening van het open studio weekend. Wij, Greylight Projects en de residenten, nodigen je graag uit voor een drankje en een praatje!

Over de kunstenaars:

Zhixin Angus Liao gebruikt multidisciplinaire praktijken om de aandacht te vestigen op onnauwkeurigheden tussen individuele ervaringen en situaties, concepten en materiaal. Liao richt zich op het interval tussen perceptie en locatie specifieke contexten. Deze zijn gebaseerd op veldstudies waarin misverstanden en onduidelijkheid onbedoeld maar onvermijdelijk zijn. Momenteel is Liao gefascineerd door zijn status als migrant in Europa, met gevoelens van ontheemding als gevolg. Hij gebruikt deze fascinatie als basis voor zijn huidige artistieke praktijk.

https://borderland-residencies.eu/zhixin-liao/


Salomé Ingelbrecht
omschrijft zichzelf als een ‘visuele dichter’ die zich richt op het verzamelen, assembleren en verzamelen van objecten, woorden en restjes die ze tijdens excursies tegenkomt. Ingelbrecht bevraagt en amuseert zich met het potentieel hiervan. Door gebruik te maken van sculpturen/installaties, drukprocessen en publicaties verweeft ze haar schrijven met haar visuele praktijk.

https://www.instagram.com/salomeingelbrecht/


Krista Jantowski
is een curator en organisator die werkt rond verschillende noties van publiceren. Ze komt bij Greylight Projects voor een residentie gericht op onderzoek naar de politiek en poëtica van de geschiedenissen van de steenkoolmijnbouw in de regio. Het onderzoek richt zich voornamelijk op het vertellen van verhalen als een plek van macht: hoe (en door wie) geschiedenissen worden ontworpen, waarbij de verschillende dynamische processen van betekenisgeving worden erkend, verhalen voortdurend worden (door)verteld, gevormd en (opnieuw) georganiseerd om bepaalde verhalen te passen en vast te leggen, terwijl andere worden verdoezeld.

Ze zal een semi-publieke leesruimte ontwikkelen bij Greylight Projects, waar een verzameling onderzoek in verschillende vormen wordt gepresenteerd, om een collectief gesprek op gang te brengen over herinneringen, erfgoed en het maken van geschiedenis in relatie tot het lokale mijnverleden. In de reading room, die verder kijkt dan het gedrukte model, zullen verschillende bijeenkomsten plaatsvinden, zoals hangouts, leesgroepen en andere lezingen, met als doel ruimte te creëren voor het samenkomen van een veelheid aan geschiedenissen en vormen van gedecanoniseerd lezen.

https://www.instagram.com/kristaontheinternet/

https://www.instagram.com/readingroomatgreylight/


We wish to invite you to the open studios of the resident artists chosen for the 2023 Autumn residency: Krista Jantowski, Salomé Ingelbrecht and Zhixin Angus Liao. Krista Jantowski, Salomé Ingelbrecht, Zhixin Angus Liao were selected for a residency, in collaboration with the Borderland Residencies program and for the past three months they lived and worked at Greylight Projects. During the open studios, which will take place on the first weekend of December, the artists will be present and show their research and works-in-progress.

On Friday, 1st of December, the preview/opening starts at 17:00 of the open studio weekend. We, Greylight Projects as well as the residents, would like to invite you to join us and have a drink and a chat with us!

About the artists:

Zhixin Angus Liao uses multidisciplinary practices as a way to draw attention to inaccuracies between individual experiences and situations, concepts, and material. Liao focuses on the interval separating perception from site-specific contexts. These are based on field studies in which misunderstanding and obscurity are unintentional but inevitable. Currently, Liao is fascinated by his status as a migrant in Europe, which has feelings of displacement as a consequence. He taps into this fascination as a foundation for his current artistic practice.

Salomé Ingelbrecht describes herself as a ‘visual poet’ who focuses on gathering, assembling and collecting objects, words and scraps found on excursions. Ingelbrecht questions and amuses herself with the potential of these. Through using sculpture/installation, printing processes and publishing, she interweaves writing and her visual practice.

https://www.instagram.com/salomeingelbrecht/

Krista Jantowski is a curator and organizer working around different notions of publishing. She is joining Greylight Projects for a research residency on the politics and poetics of the histories of coal mining in the region. The research is primarily concerned with storytelling as a site of power: how (and by whom) histories are designed, acknowledging the different dynamic processes of making meaning, where stories are continuously being (re)told, shaped and (re)organized to fit and fix certain narratives, while obscuring others.

She will develop a semi-public reading room at Greylight Projects, which presents a collection of research in different forms, opening a collective conversation on memories, heritage and history-making in relation to the local mining past. Thinking about research beyond the printed model, the reading room will host different gatherings such as hangouts, reading groups, and other talks, aiming to create space for a coming together of a multiplicity of histories and instances of decanonized reading.

https://www.instagram.com/kristaontheinternet/

https://www.instagram.com/readingroomatgreylight/

 

 

artist(s): , ,
date: 01.12.2023 - 03.12.2023
opening: Friday 01.12.2023 , 17:00-20:00
opening hours: ,
location:

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ Heerlen

tags:
category: archive / 2023 / Heerlen